"RIGHT BRAIN KIDS"

Click The Right Brian Code

สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

KNOWLEDGE

ทำไมต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ยังเล็ก

คนทั่วไปบางคนยังมีความเข้าใจว่า เด็กโดยเฉพาะวัยทารก มีชีวิตเพียงแค่กินและนอนเท่านั้น จนกว่าจะได้เกณฑ์ถึงไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน ดังรูปที่ 1 ความจริงแล้วเด็ก โดยเฉพาะช่วง 3 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่สมองเติบโตมากที่สุด และการเรียนรู้ยังสูงที่สุดอีกด้วย ดังรูปที่ 2

จากการศึกษาพบว่า เด็กทารกเมื่อเกิดมามีเซลประสาทอยู่มากมาย แต่เซลเหล่านี้ยังไม่เชื่อมต่อกัน การจะเชื่อมต่อกันนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงขึ้น ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดคือ จากภาพถ่ายการเชื่อมของเซลสมอง (รูปที่ 4) นักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของเด็กอายุ 2-3 ปี มีการเชื่อมต่อกันมากที่สุด โดยมากกว่าของผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า และพบว่าการเชื่อมต่อใดไม่ได้ใช้งาน ร่างกายจะกำจัดทิ้งไป นอกจากนี้ถ้าประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดี ยังอาจมีผลทำให้ขนาดของสมองเล็กลงด้วย

ดังนั้นการให้สิ่งแวดล้อมการกระตุ้นที่เหมาะสมในวัยเด็กจึงมีผลต่อชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือของเด็กอย่างมาก Heguru เรารู้ดีว่าช่วง แรกเกิดถึง 3 ปี เป็นเวลาของสมองด้านขวา โปรแกรมกิจกรรมและจังหวะ รวมทั้งแสง สีเสียงจึงจัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาสมองด้านขวา และหลัง 3 ปี เด็กจะเริ่มรู้จักเหตุผลมากขึ้น เป็นเพราะเริ่มเป็นเวลาที่สมองด้านซ้ายเชื่อมต่อกับสมองด้านขวาแล้ว โปรแกรมช่วงนี้จึงเน้นไปที่การเชื่อมต่อข้อมูลจากสมองด้านขวามาด้านซ้าย และเมื่อ 6 ปีขึ้นไป ทางโรงเรียนจะมีโปรแกรมเฉพาะสำหรับการพัฒนาสมองด้านซ้าย (Pre MEP และ MEP) ผลการพัฒนาสมองจึงเป็นดังรูปที่ 3 คือศักยภาพการเรียนรู้เติบโตขึ้นตามอายุ