"RIGHT BRAIN KIDS"

Click The Right Brian Code

สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

คอร์สก่อนวัยเรียน

...

เริ่มการพัฒนาสมองด้านซ้ายควบคู่ไปกับสมองด้านขวาเมื่อสมองด้านขวาพัฒนาขึ้น สถาบันมีโปรแกรมเพิ่มอีก 84 โปรแกรม ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาสมองด้านซ้าย

วัยก่อนเข้าเรียน 1 (Preschool 1)
 1. เวลา 70 นาที/ครั้ง
 2. อายุ 4-5 ปี
 3. จำนวนครั้ง 42 ครั้ง/ปี

เริ่มการกระตุ้นสมองด้านซ้ายเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง เป็นเวลาที่เด็กจะได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาจากชั้นเรียนเด็กเล็ก เพื่อเชื่อมโยงสู่สมองด้านซ้าย ในชั้นเรียนก่อนเข้าเรียน 1 เด็กๆ เรียนรู้การพึ่งพาตนเองเพราะไม่มีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาในชั้นเรียนด้วย เด็กต้องดูแลข้าวของของตนเอง เรียนรู้จักการยอมเพื่อนๆ สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กรู้จักการพึงพาตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีอันหนึ่งในการเตรียมเด็กสำหรับการใช้ชีวิตในการเรียนชั้นประถมต่อไป ชั้นเรียนแต่ละครั้งนาน 70 นาที โดยการทำแบบฝึกหัด และการฝีมือ เด็กๆพัฒนาทักษะความสามารถที่เป็น 3 มิติ ซึ่งไม่มีในชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็ก

จุดเด่นของโปรแกรม
 1. เด็กๆ เริ่มเข้าเรียนด้วยตัวเอง ดังนั้นการสื่อสารกับคุณครูให้รู้เรื่องเป็นสิ่งสำคัญ
 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ด้วยการทำแบบฝึกหัดและงานฝีมือ
 3. จิตใจของเด็กๆ ค่อยๆ เติบโตขึ้น ผ่านการฟังเรื่องเล่าที่น่าสนใจหลากหลายชนิดที่จะจับใจเด็กๆ
 4. เด็กๆ จะได้รับการกระตุ้นและสอนให้รู้จักรับผิดชอบตนเองเป็นการปลูกฝังเรื่องการพึ่งพาและช่วยเหลือตนเอง
...
วัยก่อนเข้าเรียน 2 (Preschool 2)
 1. เวลา 90 นาที/ครั้ง
 2. อายุ 5-6 ปี
 3. จำนวนครั้ง 42 ครั้ง/ปี

โปรแกรมออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสมองด้านขวาและด้านซ้ายอย่างยอดเยี่ยม เมื่อเด็กเริ่มเข้าชั้นเรียนก่อนวัยเรียน 2 นี้แล้ว คนที่รู้จักเด็กๆ จะประหลาดใจกับการพัฒนาของเด็กอย่างมาก ชั้นเรียนแต่ละครั้งนาน 90 นาที เหมือนชั้นเรียนเด็กประ ซึ่งจะช่วยพัฒนาพลังสมาธิของเด็กๆ ให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาสมองด้านซ้าย ก็จะลึกซึ้งกว่าชั้นก่อนวันเรียน 1 เพื่อจะสร้างเครื่องมือพื้นฐานเตรียมพร้อมเมื่อเด็กๆไปเป็นนักเรียนประถม เครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้สำคัญมากในการจะทำให้สมองด้านขวาเบ่งบานในโรงเรียนชั้นประถมของเด็กๆ โปรแกรมออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมความสมดุลระหว่างสมองด้านขวาและซ้าย เมื่อเด็กๆ เข้ามาถึงโปรแกรมนี้แล้วการพัฒนาของเด็กจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของโปรแกรม
 1. เพิ่มศักยภาพของสมองและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมองด้านขวาและซ้าย
 2. ปลูกฝังทักษะในการประมวลผลด้วยความเร็วสูง
 3. ปลูกฝังพลังในการแสดงออก และความสามารถในการทำความเข้าใจ
 4. สนับสนุนความร่วมมือผ่านกิจกรรมกลุ่ม
 5. เพิ่มพัฒนาการของสมองซีกซ้ายและการเพิ่มศักยภาพของสมองซีกขวา ผ่านการทำแบบฝึกหัด