"RIGHT BRAIN KIDS"

Click The Right Brian Code

สถาบันพัฒนาศักยภาพสมองด้านขวาจากญี่ปุ่น

VDO

ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่พาน้องๆ มาเรียนที่ Heguru “เพราะเราเชื่อว่า พัฒนาการสำคัญต่อการเรียนรู้”

สมอง 2 ด้านที่มองผิวเผินไม่ได้มีความแตกต่างกันอันที่จริงแล้วทำงานแตกต่างกันมาก พูดง่ายๆว่าการเรียนรู้โดยสมองซ้ายและขวาเป็นคนละวิธีกันถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะทำงานร่วมกันออกมาเป็นความคิด เป็นการเรียนรู้ของคนคนหนึ่ง